Weź udział w I Ekologicznym Rodzinnym Rajdzie Rowerowym!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Miejski Bartoszycki Klub Sportowy "Victoria", Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zakład Gospodarki Odpadami zapraszają do wzięcia udziału w I Rodzinnym Ekologicznym Rajdzie Rowerowym, który odbędzie się 24 sierpnia br. Sprawdź więcej szczegółów.
 

Plan „ I Rodzinnego ekologicznego rajdu rowerowego”

- 14.00 Zbiórka przy ul. Nowowiejskiego (przy przejeździe kolejowym)
- 14.30 Start (przejazd lasami za miejscowością Dąbrowa)
- 16.30 Spotkanie w Pensjonacie Napoleon w Dąbrowie
   -pieczenie kiełbasek
   -losowanie nagród
   -konkursy rodzinne
   -konkursy ekologiczne
- 18.30 Zakończenie, powrót do Bartoszyc


 

REGULAMIN 
I RODZINNEGO EKOLOGICZNEGO RAJDU ROWEROWEGO


I. Cel rajdu

1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych najbliższej okolicy.
2. Promowanie aktywnego spędzania czasu.
3. Rozwijanie turystyki rowerowej.
4. Integracja społeczności lokalnej.
5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
6. Promocja postaw proekologicznych.
7. Umożliwienie bezpośredniego kontakt z naturą.
8. Nauka szacunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.
9. Upowszechnianie jazdy rowerem jako form czynnego wypoczynku oraz alternatywnego dla samochodu środka transportu.
10. Propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, zapobieganie zachowaniom ryzykownym (spożywanie alkoholu, uzależnieniom oraz innym destrukcyjnym zachowaniom młodzieży).

II. Organizator

Organizatorem I Rodzinnego Ekologicznego Rajdu Rowerowego jest Miejski Bartoszycki Klub Sportowy „Victoria”
Adres: 11-200 Bartoszyce, ul. Sportowa 23
tel. 89-762 -98-71
fax 89-762 -98-71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
victoriabartoszyce.pl

Kierownictwo rajdu
Kierownik rajdu – Tomasz Płonowski 
Przewodnik grupy – Sylwester Nowokuński

III. Partnerzy

• Urząd Miasta Bartoszyce 
• Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
• Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z.o.o.

IV. Termin rajdu

Rajd odbędzie się 24 sierpnia 2014 roku (niedziela).

V. Trasa rajdu

Trasa rajdu przebiega od ul. Nowowiejskiego przez ul. Wiejską w kierunku lasów za miejscowością Dąbrowa na drogach gminnych, śródleśnych i śródpolnych.
Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień.

VI. Przebieg rajdu

1. Zbiórka uczestników rajdu:
– godz. 14.00 plac przy ul. Nowowiejskiego przy przejeździe kolejowym.

2. Start rajdu:
- godz. 14.30

3. Meta rajdu: 
– godz. 16.00-16.30
Pensjonat Napoleon w Dąbrowie

4. Konkursy rowerowe 
-losowanie nagród wśród uczestników rajdu.
-zmagania „rodzinek”
-konkursy ekologiczne

5. Zakończenie rajdu:
– godz. 18.00-19.00
Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu.

VII. Organizacja rajdu

1. Rajd ma charakter otwarty. 
2. W rajdzie planuje się udział ok. 100 osób.
3. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
4. Na czele każdej grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w 15-osobowych kolumnach.
5. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe.
6. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
7. Grupę zamyka osoba ze służb porządkowych. 
8. Grupie towarzyszy osoba posiadająca uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy.
9. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie porządkowej), który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną. 
10. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.

VIII. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
2. W rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania.
3. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być uczestnikiem rajdu.
4. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
5. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową.
6. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.
7. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje.
8. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
9. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
10. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.
11. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.

IX. Obowiązki uczestników rajdu

1. Przestrzeganie regulamin rajdu.
2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, przewodnika grupy oraz poleceń wydawanych przez służby porządkowe.
3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
4. Posiadanie karty rowerowej (dotyczy osób niepełnoletnich powyżej 10. roku życia).
5. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. X.
6. Posiadanie sprawnego technicznie roweru. 
7. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia. 
8. Stosowanie się do zakazów:
1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 
2) używania otwartego ognia, 
3) poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,
4) posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów,
5) wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.
9. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
10. Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu: 
1) zabrania na rajd telefonu komórkowego,
2) używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego,
3) zabrania na rajd aparatu fotograficznego.

X. Zasady poruszania się na trasie rajdu

1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.
3. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.
4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach - 5 m. Odległość między kolumnami powinna wynosić co najmniej 100m.
5. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów. 
6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie.
8. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu
9. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. 

XI. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu

1. Zapewnienie przewodnika prowadzącego przez trasę rajdu.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania rajdu przez służby porządkowe.
3. Zapewnienie gorącego posiłku na mecie rajdu.
4. Organizacja konkursów z nagrodami dla uczestników rajdu.

XII. Konkursy i nagrody

Wśród uczestników rajdu, którzy dojadą do mety, rozlosowane zostaną nagrody:
- rower o wartości 500 zł,

Na zakończenie rajdu rozegrane zostaną 4 konkurencje grupowe dla uczestników rajdu. 
Za zdobycie I miejsca po zsumowaniu wyników wszystkich konkurencji zostaną wręczone nagrody.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Udział w rajdzie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział. 
7. Uczestnicy rajdu nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora z tytułu szkód, strat itp.
8. Uczestnictwo w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
9. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
10. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu.
12. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 
13. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu. 
14. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu. 
16. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony. 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/portal/24n/templates/headline/html/com_k2/templates/default/item.php on line 339